Claude Hübscher

Externer Partner

Ausbildung: Handelsdiplom (ESC), Corporate Communication (SAWI), Management (SAWI) Master Arts Management MAS (ZHAW) 

Geburtsdatum: 4. September 1970

bei Web-ID: Seit Januar 2018

Motto: «Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.»

E-Mail: c.huebscher(at)web-id.ch

Telefon direkt: 032 312 00 65

Skype: claude_huebscher